Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. OBECNÉ PODMÍNKY

Povinnost kupujícího

Kupující je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách.

Oprávněnou reklamaci je možné podat těmito způsoby:

a) doručením na adresu prodejny, využít můžete služeb přepravních společností: GLS, PPL nebo Česká pošta (služba obchodní balík)
b) osobním doručením do prodejny na adrese NOVÝ TUZEX ( prodejna e-oleje.cz ), Bauerova 10, 603 00 Brno.

Kupující je povinen uvést:

a) číslo objednávky (variabilní symbol)
b) co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
c) doložit doklad o vlastnictví zboží - prodejní doklad (fakturu)

Povinnost prodávajícího

O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do tří pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak.
Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

II. UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem a vztahuje se na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura(dodací list), která může sloužit i jako záruční list, pokud tento není přibalený a námi potvrzený u zboží již od výrobce. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu (dopravní listiny dopravci) při převzetí zboží. Pokud si zboží neodebírá osobně, rozumí se tak převzetím zboží okamžik, kdy zboží je převzeto od dopravce. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je na faktuře (v dodacím listu) a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou zprávu na adresu prodejny prodejci, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, tak mu hrozí, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel.

Záruční podmínky

1) Délka záruky je uvedena na dodacím anebo záručním listě a začíná se počítat ode dne vystavení. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku se záruka neprodlužuje a zákazníkovi bude vystaven nový záruční list. Případná další reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

2) Zákazník na vlastní náklady doručí výrobek na adresu prodejny, náklady spojené s dopravou si zákazník hradí sám.
3) Jakmile reklamace bude vyřízena, zákazník bude vyzván k odběru zboží a nebo toto zboží prodejce zašle kupujícímu zpět. V případě oprávněnosti reklamace a jejího vyřizování samotným prodejcem hradí dopravné zpět zákazníkovi prodejce.
4) Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:
  • porušením ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou
  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu
  • poškozením zboží živly
  • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce
  • poškozením zboží zapojením do sítě neodpovídající příslušné normě ČSN
  • V případě neoprávněné reklamace budeme nuceni opravu účtovat. Při opakovaném dodání neúplných průvodních dokladů, jakým je například dodací list, je obchodník oprávněn účtovat odběrateli poplatek ve výši 100,- Kč za dohledání těchto dokladů.

5) Obchodník si vyhrazuje právo nahradit vadné a případně neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými parametry.

Reklamační podmínky

Závěrečná ustanovení
Závěrečná ustanovení Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.6.2012 a ruší všechna předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruky zboží.

Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny